Weitere (Firlefanz)

SvBo, Donnerstag, 22.09.2016, 18:52 (vor 1523 Tagen) @ Martin Vogel

˙uǝɟnɐʞɹǝʌ uǝʇɹɐʞsʇʇıɹʇuıǝ pun uǝɥɔɐɯ snɐɹp
ǝʇsǝq sɐp ɹǝɥɹǝʇuıɥ suǝʇsƃıuǝʍ uɐɯ ssnɯ 'uǝqɐɥ
uǝʇןɐɥǝƃ ɯnɹǝɥ ɥɔsןɐɟ ǝuǝɐןd ǝıp nɐq ɯıǝq
ɹǝɹnɐɯ ǝıp uuǝʍ

http://www.hausstehtkopf.at/

Alternative:

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus-Kopf-%C3%BCber (Rügen)

:-) Ist aber nicht ganz so abgedrehtgesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum